331-999-0071

Warunki i prywatność

Warunki korzystania z witryny internetowej i regulaminem

1. Regulamin

Uzyskując dostęp do tej witryny internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z witryny internetowej, wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej witrynie internetowej są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Użyj Licencja

 1. Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej Treadstone 71 LLC wyłącznie w celu osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, i zgodnie z tą licencją nie możesz:
  1. modyfikować lub kopiować materiałów;
  2. używać materiałów w celach komercyjnych lub w jakimkolwiek publicznej prezentacji ust komercyjnych i niekomercyjnych);
  3. podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej Treadstone 71 LLC;
  4. usunięcie wszelkich praw autorskich lub innych praw własności zapisy z materiałów lub
  5. przekazywać materiały innej osobie lub „kopiować” materiały na jakikolwiek inny serwer.
 2. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez Treadstone 71 LLC w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały, które posiadasz, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

3. Zrzeczenie się

 1. Materiały na stronie internetowej Treadstone 71 LLC są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. Treadstone 71 LLC nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto Treadstone 71 LLC nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami lub na jakichkolwiek witrynach połączonych z tą witryną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku firma Treadstone 71 LLC ani jej dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności wykorzystania materiałów w Treadstone 71 Witryna internetowa LLC, nawet jeśli Treadstone 71 LLC lub upoważniony przedstawiciel Treadstone 71 LLC został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

5. Zmiany i błędy

Materiały pojawiające się na stronie internetowej Treadstone 71 LLC mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Treadstone 71 LLC nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały w jej witrynie internetowej są dokładne, kompletne ani aktualne. Treadstone 71 LLC może wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Treadstone 71 LLC nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Treadstone 71 LLC nie sprawdził wszystkich witryn połączonych z jej witryną internetową i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn, do których prowadzą łącza. Włączenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia witryny przez Treadstone 71 LLC. Korzystanie z takiej strony internetowej, do której prowadzi łącze, odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Warunki korzystania z witryny modyfikacji użytkowania

Treadstone 71 LLC może zmienić niniejsze warunki użytkowania swojej witryny internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków użytkowania.

8. Prawo

Wszelkie roszczenia dotyczące witryny internetowej Treadstone 71 LLC podlegają prawu stanu Massachusetts bez względu na przepisy kolizyjne.

Ogólne zasady i warunki mające zastosowanie do korzystania z witryny internetowej.

Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważne. W związku z tym opracowaliśmy tę politykę w celu, aby zrozumieć, w jaki sposób zbierania, wykorzystywania, komunikować się i ujawnienia i wykorzystania danych osobowych. Poniżej przedstawiono politykę prywatności.

 • Przed lub w momencie zbierania danych osobowych, będziemy identyfikować cele, dla których informacje są gromadzone.
 • Będziemy zbierać i wykorzystywanie danych osobowych wyłącznie w celu zrealizowania tych celów określonych przez nas i dla innych kompatybilnych celów, chyba że uzyskanie zgody danej osoby lub wymagane przez prawo.
 • Będziemy zachować dane osobowe jedynie tak długo, jak to konieczne dla realizacji tych celów.
 • Będziemy zbierać dane osobowe prawnymi i rzetelny sposób oraz, w stosownych przypadkach, z wiedzy i zgody zainteresowanej osoby.
 • Dane osobowe powinny być adekwatne do celów, dla których ma być stosowany, oraz w zakresie niezbędnym do tych celów, powinny być dokładne, kompletne i up-to-date.
 • Będziemy chronić dane osobowe za pomocą racjonalnych środków bezpieczeństwa przed utratą lub kradzieżą, jak również nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, kopiowanie, użytkowanie lub modyfikacji.
 • Dołożymy łatwo dostępne dla klientów informacji na temat naszych zasad i praktyk związanych z zarządzaniem danymi osobowymi.

Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia naszej działalności zgodnie z powyższymi zasadami w celu zapewnienia poufności danych osobowych jest chronione i zachowane.

Skontaktuj się z Treadstone 71 już dziś, aby poznać wszystkie Twoje potrzeby związane z cyber Intelligence.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ