331-999-0071

Warunki korzystania z witryny internetowej i regulaminem

1. Regulamin

Uzyskując dostęp do tej witryny, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z witryny, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgadzasz się, że ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej witrynie są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem o znakach towarowych.

2. Użyj Licencja

 1. Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej Treadstone 71 LLC wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, a na podstawie tej licencji nie możesz:
  1. modyfikować lub kopiować materiałów;
  2. używać materiałów w celach komercyjnych lub w jakimkolwiek publicznej prezentacji ust komercyjnych i niekomercyjnych);
  3. podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej Treadstone 71 LLC;
  4. usunięcie wszelkich praw autorskich lub innych praw własności zapisy z materiałów lub
  5. przekazywać materiały innej osobie lub „kopiować” materiały na jakikolwiek inny serwer.
 2. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez Treadstone 71 LLC w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały, które posiadasz, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

3. Zrzeczenie się

 1. Materiały na stronie internetowej Treadstone 71 LLC są dostarczane „tak jak są”. Treadstone 71 LLC nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Co więcej, Treadstone 71 LLC nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na stronach połączonych z tą stroną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku firma Treadstone 71 LLC ani jej dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności wykorzystania materiałów w Treadstone 71 Witryna internetowa LLC, nawet jeśli Treadstone 71 LLC lub upoważniony przedstawiciel Treadstone 71 LLC został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

5. Zmiany i błędy

Materiały pojawiające się na stronie internetowej Treadstone 71 LLC mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Treadstone 71 LLC nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na jej stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Treadstone 71 LLC może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Treadstone 71 LLC nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Treadstone 71 LLC nie sprawdził wszystkich witryn, do których prowadzą łącza, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn, do których prowadzą łącza. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia witryny przez Treadstone 71 LLC. Korzystanie z takiej połączonej witryny internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Warunki korzystania z witryny modyfikacji użytkowania

Treadstone 71 LLC może zmienić niniejsze warunki użytkowania swojej strony internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków użytkowania.

8. Prawo

Wszelkie roszczenia dotyczące strony internetowej Treadstone 71 LLC podlegają prawu stanu Massachusetts bez względu na przepisy kolizyjne.

Ogólne warunki i postanowienia mają zastosowanie do korzystania z witryny internetowej.

Polityką prywatności

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym opracowaliśmy niniejszą Politykę, abyś mógł zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przekazujemy, ujawniamy i wykorzystujemy dane osobowe. Poniżej przedstawiamy naszą politykę prywatności.

 • Przed lub w momencie zbierania danych osobowych, będziemy identyfikować cele, dla których informacje są gromadzone.
 • Będziemy zbierać i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celu spełnienia określonych przez nas celów oraz w innych zgodnych celach, chyba że uzyskamy zgodę danej osoby lub zgodnie z wymogami prawa.
 • Będziemy zachować dane osobowe jedynie tak długo, jak to konieczne dla realizacji tych celów.
 • Będziemy zbierać dane osobowe prawnymi i rzetelny sposób oraz, w stosownych przypadkach, z wiedzy i zgody zainteresowanej osoby.
 • Dane osobowe powinny być adekwatne do celów, dla których ma być stosowany, oraz w zakresie niezbędnym do tych celów, powinny być dokładne, kompletne i up-to-date.
 • Będziemy chronić dane osobowe za pomocą rozsądnych zabezpieczeń przed utratą lub kradzieżą, a także przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, kopiowaniem, użyciem lub modyfikacją.
 • Dołożymy łatwo dostępne dla klientów informacji na temat naszych zasad i praktyk związanych z zarządzaniem danymi osobowymi.

Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia naszej działalności zgodnie z powyższymi zasadami w celu zapewnienia poufności danych osobowych jest chronione i zachowane.

Skontaktuj się z Treastone 71

Skontaktuj się z Treadstone 71 już dziś. Dowiedz się więcej o naszych ofertach ukierunkowanej analizy przeciwnika, szkolenia w zakresie wojny kognitywnej i wywiadu handlowego.

Skontaktuj się z nami już dziś!